:موضوع

يا

:مهمان


يادداشتمهمانعنوانموضوعتاريخبشنوید
پیام همبستگی‌ و یک پارچگی به ایرانیان ، برای ساختن ایران فردا با دکتر شاپور راسخ دکتر شاپور راسخ پیام همبستگی‌ و یک پارچگی به ایرانیان ، برای ساختن ایران فردا پیام همبستگی‌ و یک پارچگی به ایرانیان 10/12/13
مسئولیت رسانه‌های گروهی در باز سازی ایران آینده. میز گردی با دکتر اسماعیل نوری علا، دکتر علیرضا نوری زاده و سیامک دهقان پور Nori Ala, Nori zadeh , Dehghanpour میز گردی با دکتر اسماعیل نوری علا، دکتر علیرضا نوری زاده و سیامک دهقان پور مسئولیت رسانه‌های گروهی در باز سازی ایران آینده. 10/05/13
باز سازی ایران آینده، با دکتر رامین جهانبگلو و دکتر پیام اخوان Drs. Jahanbegloo * Akhavan باز سازی ایران آینده باز سازی ایران آینده 09/29/13
با دکتر فرهنگ جهان پور، در سال روز تولد مولانا جلاالدین رومی، (مولوی) شاعر، فیلسوف و متفکر ایرانی‌ دکتر فرهنگ جهان پور در سال روز تولد مولانا جلاالدین رومی، (مولوی) شاعر، فیلسوف و متفکر ایرانی‌ سال روز تولد مولانا جلاالدین رومی 09/22/13
محرومیت‌های تحصیلی‌ جوانان بهایی در ایران و تاثیرات روانی‌ و اجتماعی آن، با دکتر مرجان داودی دکتر مرجان داودی محرومیت‌های تحصیلی‌ جوانان بهایی در ایران و تاثیرات روانی‌ و اجتماعی آن، محرومیت‌های تحصیلی‌ جوانان بهایی در ایران 09/14/13
لزوم تحولات اساسی‌ در اداره جهان آیند و سالروز واقعه یازدهم سپتامبر بهروز ثابت لزوم تحولات اساسی‌ در اداره جهان آینده، با دکتر بهروز ثابت تحولات اساسی‌ در اداره جهان آینده 09/06/13
روز کارگر، مقام انسان، و تاثیرات موسیقی بر روان xxx روز کارگر، مقام انسان، و تاثیرات موسیقی بر روان گفتمانی در باره روز کارگر، مقام انسان، و تاثیرات موسیقی بر روان 08/30/13
مصاحبه‌ای با دانشمند عالیقدر، شادروان هوشمند فتح اعظم Mr. H. Fatheazam شادروان هوشمند فتح اعظم ویژه برنامه رادیو یک جهان، با حضور دانشمند عالیقدر، شادروان هوشمند فتح اعظم 08/24/13
آخرین مصاحبه رادیو یک جهان با در رابطه با شرح احوال و زندگانی پر بار و سراسر فداکاری و خدمت ایشان Mr. H. Fatheazam ، آخرین مصاحبه رادیو یک جهان با ایشان در رابطه با شرح احوال و زندگانی پر بار و سراسر فداکاری و خدمت ایشان از صعود ادیب فرزانه، شادروان هوشمند فتح اعظم PART 2 08/18/13
ضمن اظهار تأسف فراوان از صعود ادیب فرزانه، شادروان هوشمند فتح اعظم، آخرین مصاحبه رادیو یک جهان با ایشان را که در رابطه با شرح احوال و زندگانی پر بار و سراسر فداکاری و خدمت ایشان Mr. Hoshman Fatheazam ، آخرین مصاحبه رادیو یک جهان با ایشان را که در رابطه با شرح احوال و زندگانی پر بار و سراسر فداکاری و خدمت ایشان Part 1 صعود ادیب فرزانه، شادروان هوشمند فتح اعظم 08/16/13