دیانت بهائی در نیمه قرن نوزدهم میلادی در کشور ایران پدید آمد. بنیانگذار این دیانت جهانی، میرزا حسینعلی نوری، ملقب به "بهاء الله" هستند.

حضرت بهاء الله هدف اصلی ظهور خویش را وحدت عالم انسانی اعلام نموده و همه آحاد انسانی را در جهت ایجاد یک مدنیت نوین جهانی برمبنای تفاهم، صلح، عدالت، رفاه، ترقی اجتماعی و روحانی فرا خواندند.

ایشان، اولین قدم در راه تشکیل چنین تمدنی را ترک تعصب و تحری حقیقت اعلام و همگان را به یگانگی دعوت نمودند.

دیدگاه بهائی، همه ادیان الهی را به رسمیت شناخته و اعتقاد دارد که همه پیامبران الهی از جانب خداوند یگانه بوده و تمامی آنان آموزگاران مکتب واحدی هستند که از ابتدای تاریخ با تعالیم خود متناسب با رشد تاریخی جوامع انسانی، مشکلات و نیازهای تاریخی آنان، بشریت را به سوی تکامل فردی، اجتماعی، تاریخی و روحانی هدایت نموده اند.

دیانت بهائی اعتقاد راسخ دارد که بر این سلسله از ظهورات پایانی نبوده و تا زمانی که انسان بر روی این کره خاک وجود دارد، همواره فرستادگانی از جانب خداوند ظاهر شده و مطابق شرایط جدید تاریخی، تعالیم و احکام جدیدی آورده و این مکتب تاریخی را ادامه خواهند داد.

حضرت بهاء الله با ظهور خود، پایان دوران کودکی بشر و آغاز دوران بلوغ او را اعلام نمودند. بدین سبب است که در این دیانت، پیشوای مذهبی تحت هیچ عنوانی وجود نداشته بلکه در عوض هر انسانی موظف گردیده تا خود شخصا" با چشم و گوش و عقل خود به جستجوی حقیقت بپردازد.

حضرت بهاء الله یکی از خصوصیات این دوران بلوغ تاریخی را، به رسمیت شناختن تساوی ذاتی و بنابراین تساوی حقوقی زنان با مردان اعلام نموده اند.

ایشان از دیگر خصوصیات این عصر روشنگری و بلوغ را، درک این نکته اعلام نموده اند که: دین و علم همواره با یکدیگر مطابقت ذاتی داشته و دارند زیرا که هم دین و هم علم هر دو در پی کشف حقیقت بوده اند و چون حقیقت یکی است، علم و دین ممکن نیست با یکدیگر در تضاد باشند و اگر تضادی در ظاهر مشاهده میگردد بیگمان اشکال از ادراک ما انسانهاست و نه علم و دین.

دیانت بهائی، دوستی، محبت و یگانگی با اهل همه ادیان و ملت ها و همچنین خدمت به عالم انسانی را برجسته ترین و زیباترین خصوصیات انسانی دانسته و اعتقاد راسخ دارد که تنها از این راه است که میتوان دوران رقابت ها و ستم ها، دشمنی ها و جنگ ها و همچنین عقب افتادگی، فقر و عدم عدالت را برای همیشه پایان داد و صلح و آرامش، پیشرفت و رفاه و عدالت و مدنیت روحانی را در این عالم خاک بوجود آورد.